facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt „Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Rekrutacja do projektu Bliżej rynku pracy

PROJEKT „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Realizatorzy projektu:

 • Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji

 • Partnerzy projektu – Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka

 1. Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

 2. Miejsce realizacji Projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze ZIT WOF, tj. 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.

 3. Cel główny Projektu: podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 czerwca 2019 r.

 4. Główne założenia Projektu: wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie ww. gmin ZIT WOF oraz ich 4445 uczniów i 78 doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w Projekcie.

  Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego [DEZ] w szkołach objętych wsparciem oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. W ramach Projektu utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPINKa), tzn. w szkołach, które zatrudniają nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery – typ 1 [PIK1], w szkołach nieposiadających takiego specjalisty – Punkty Informacji i Kariery – typ 2 [PIK2]. Punkty wyposażone zostaną w sprzęty i materiały i narzędzia dydaktyczne. W celu profesjonalizacji usług świadczonych w PIK1/PIK2, nauczyciele je prowadzący zostaną objęci wsparciem w postaci 3-semestralnych (360h) studiów podyplomowych (w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji doradcy zawodowego) lub 32-godzinnych certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

  W ramach PIK1/PIK2 prowadzone będą zajęcia z DEZ, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie szkół uczestniczących w Projekcie, w tym:

 1. diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

 2. testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;

 3. pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom,

 4. warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;

 5. spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,

 6. rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;

 7. debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;

 8. spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.;

 9. indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) [tylko w PIK1],

 10. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [tylko w PIK1],

 11. organizacja targów edukacyjno-zawodowych [tylko w PIK1].

Ponadto w ramach PIK1/PIK2 realizowane będą działania w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn."Bliżej rynku pracy", w ramach, których prowadzone będą m.in.:

 1. Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF,

 2. wdrożenie aplikacji WOF NEWS,

 3. konkurs „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”,

 4.  wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy,

 5. warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach,

 6. spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna,

 7. warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy,

 8.  współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych,

 9. prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

   

 1. Działania w Projekcie:

 • Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji doradców.

 • Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2).

 • Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

 • Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy" - rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczych.

   

  Rekrutacja do projektu - dokumenty do pobrania:

http://www.projekty.marki.pl/pliki/regulamin_projektu.pdf

http://www.projekty.marki.pl/pliki/protokol_rekrutacja.pdf

http://www.projekty.marki.pl/pliki/formularz_rekrutacyjny_nauczyciela.pdf

http://www.projekty.marki.pl/pliki/formularz_rekrutacyjny_ucznia.pdf

http://www.projekty.marki.pl/pliki/oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf

Wtorek, 21 listopada 2017

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa