facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki

NAZWA:

Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki

CEL:

Cel główny:

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej wśród mieszkańców gminy miasta Marki w celu poprawy poziomu i jakości życia oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Cele szczegółowe projektu:

Cele bezpośrednie:

 1. Wzrost roli komunikacji zbiorowej w codziennych dojazdach do Warszawy.
 2. Zmniejszenie stopnia wykorzystania samochodów osobowych w codziennych dojazdach do Warszawy.

Cele pośrednie:

 1. Obniżenie kosztów codziennych dojazdów do Warszawy dla mieszkańców gminy miasta Marki.
 2. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych w codziennych dojazdach do Warszawy.
 3. Poprawa bezpieczeństwa w ruch pieszym oraz drogowym.
 4. Poprawa stanu przestrzeni publicznej w gminie mieście Marki.

OPIS:

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Marki. Projekt będzie obejmował budowę parkingów Parkuj i Jedź, przy ul. Dużej i Sportowej w Markach. Inwestycja realizowana będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj. Przewiduje się wykonanie odpowiednio:

P&R ul. Duża

 • 48 stanowisk postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych;
 • Min. 30 miejsc postojowych dla rowerów z wiatami zadaszającymi;
 • 3 zjazdy na teren posesji;
 • ścieżka rowerowa w obrębie parkingu;
 • chodnik wraz z rampami;
 • monitoring wizyjny;
 • system informacji parkingowej;
 • zagospodarowanie zielenią;
 • obiekty małej architektury:
  • kosze na śmieci;
  • ławki;
  • toaleta;
  • biletomat;
  • oświetlenie terenu;
  • 2 punkty ładowania samochodów elektrycznych;
  • tablica z oznakowaniem P&R.

P&R ul. Sportowa

 • 102 stanowiska postojowe, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych;
 • nin. 42 miejsca postojowe dla rowerów z wiatami zadaszającymi;
 • droga manewrowa;
 • 3 zjazdy na teren posesji;
 • ścieżka rowerowa w obrębie parkingu;
 • chodnik wraz z rampami;
 • monitoring wizyjny;
 • system informacji parkingowej;
 • odwodnienie terenów utwardzonych;
 • zagospodarowanie zielenią;
 • obiekty małej architektury:
  • kosze na śmieci;
  • ławki;
  • toaleta;
  • biletomat;
  • oświetlenie terenu;
  • 2 punkty ładowania samochodów elektrycznych;
  • tablica z oznakowaniem P&R.

OKRES REALIZACJI:

18.05.2016-31.12.2017

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

2 598 559,50 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

2 597 329,50 zł

Dotacja:

2 077 863,60 zł (80,0%)

Wkład własny:

519 465,90 zł (20,0%)

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8-16, śr: 10-18

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa