Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych

NAZWA:

Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF

CEL:

Cel główny: Poprawa jakości powietrza w gminach WOF poprzez promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jako alternatywy dla transportu samochodowego.

Pozostałe cele:

1. Poprawa jakości środowiska naturalnego, poprawa klimatu akustycznego Działalność człowieka powinna odbywać się w poszanowaniu przyrody. Budowa ścieżek rowerowych ograniczy negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Ograniczenie natężenia ruchu samochodowego jest równoznaczne z ograniczeniem poziomu hałasu. Im zmniejszenie natężenia ruchu jest silniejsze, tym większy jest spadek poziomu hałasu.

2. Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym. Postępujący proces metropolizacji i upodabnianie się wzorców zachowań do mieszkańców innych stolic europejskich, powinny sprzyjać zmniejszaniu udziału samochodowego transportu indywidualnego na rzecz przemieszczania się pieszo, rowerem i transportem publicznym. Celem popularyzacji transportu rowerowego jako formy transportu jest z jednej strony zapewnienie systemowi transportu zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a z drugiej strony ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez zastąpienie rowerami podróży samochodowych.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Realizacja projektu odciąży ruch drogowy: -ruch rowerowy zostanie przeniesiony na ścieżki rowerowe, -w długim okresie czasu należy oczekiwać zmniejszenia ruchu samochodowego na rzecz przemieszczania się rowerem.

4. Zapewnienie sprawności przemieszczania się – możliwość realnego oszacowania czasu podróży. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia umożliwi zintegrowanie tras rowerowych w siedmiu gminach.

Drogi dla rowerów oraz drogi dla rowerów i pieszych zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb funkcjonalnych grup z ograniczeniami percepcyjnymi oraz ruchowymi. Uniwersalne projektowanie, to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania: seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom poruszającym się z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby funkcjonalne, wynikające np. z otyłości, kontuzji, ciąży czy z okazałego wzrostu.

OPIS:

Projekt „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu podpisaną w dniu 29.06.2018 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem realizowanego projektu, jest rozbudową bądź przebudowa sieci dróg rowerowych o łącznej długości 47,127 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingi dla rowerów, stojaki, punkty samoobsługi serwisowej. Na tą inwestycję, Gmina Miasto Marki (Lider Projektu) działając wspólnie z Partnerami: miastami Kobyłką, Ząbkami i Zielonką oraz gminami: Wołomin, Radzymin, Nieporęt pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 60 mln zł.

Nowa sieć ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo-pieszych połączona zostanie z istniejącymi drogami rowerowymi w Markach i co istotniejsze, włączona zostanie do sieci ścieżek pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Wołomin, Kobyłka, Radzymin i Nieporęt w wieku produkcyjnym dojeżdżający codziennie do pracy. Pośrednio projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców wyżej wymienionych gmin, którzy odbywają obligatoryjne bądź fakultatywne podróże samochodami.

ASPEKT SPOŁECZNY:

-   poprawa jakości życia mieszkańców w siedmiu gminach poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego,

-   nastąpi wprowadzenie ładu przestrzennego poprzez tworzenie nowej struktury krajobrazu,

-   zmniejszenie presji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na obiekty zabytkowe na skutek zmniejszenia ich emisji do powietrza,

-   promowanie zdrowego trybu życia,

-   profilaktyka zdrowotna - regularne przejażdżki (3–4 razy w tygodniu) pozwalają bowiem obniżyć poziom „złego” cholesterolu i podwyższyć „dobrego”. Równy, jednostajny wysiłek sprawia, że zwiększa się pojemność płuc, krew jest dotleniona, a serce lepiej pracuje. Dzięki temu poprawia się ogólna wydolność organizmu. Wzrasta wytrzymałość i siła mięśni – (informacja za: http://wformie24.poradnikzdrowie.pl).

-   poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców i turystów.

ASPEKT ŚRODOWISKOWY:

-   pozytywny wpływ na  obniżenie natężenia ruchu samochodowego na drogach, pociąga za sobą pozytywne skutki dla zachowania różnorodności biologicznej,

-   ograniczenie emisji gazów  z transportu poprzez przeniesienie częściowe ruchu na bez emisyjny środek transportu.

ASPEKT GOSPODARCZY:

-   ze względu na oddzielenie ruchu rowerowego od ruchliwej drogi, można założyć, że nie dojdzie co najmniej do 1 kolizji z udziałem rowerzysty. Koszty leczenia, zakupu lekarstw, absencji w pracy, rehabilitacji, pracy służb ratunkowych oszacowano na 100 000 zł,

-   1500 osób przez co najmniej 20 dni nie skorzysta z samochodu, co przekłada się na następujące koszty: średnie spalenie paliwa na odcinku (tam i z powrotem) - 2 litry benzyny x 800 samochodów x 4,4zł litr paliwa x 20 dni = 140 800 zł oszczędności,

duża elastyczność w poruszaniu się po miejscowościach, oszczędność czasu związanego z poszukiwaniem miejsca parkingowego.

Planowana jest budowa bądź przebudowa następujących odcinków ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

Gmina Miasto Marki:

- ul. Piłsudskiego – od „Węzła Marki” do ul. Szpitalnej (ul. Płockiej) oraz od ul. Wspólnej (bez skrzyżowania) do granicy z gminą Radzymin

- ul.Graniczna

- ul.Karłowicza-ul.Sobieskiego-ul.Modrzewiowa

- ul.LisaKuli

Miasto Ząbki:

- ul.Nowoprojektowana-ul.Herberta-ul.Złota

- ul.Powstańcówodul.DzikiejdoDW631

- ul. Projektowana - od ul. Andersena do ul. Powstańców

- ul. Nowa - od ul. Batorego do ul. Sowińskiego

- ul. Piłsudskiego - ul. Nowoziemowita - ul. Zieleniecka - ul. Gajowa

Miasto Zielonka:

- ul.Dziennikarska-odterenówsportowychdoul.Południowej

- ul.Inżynierska-odul.Jagiellońskiejdoul.Ogrodowej

- ul. Wojska Polskiego - od ul. 1 Maja do ul. Bankowej

- Glinianki - od ul. Wolności do granicy miasta

- ul. Kilińskiego - od ul. Staszica do ul. Leśnej

- ul. Leśna - od ul. Kilińskiego do ul. Wyszyńskiego

- Dębinki - od mostu do stacji PKP

- ul. Słowackiego - od ul. Literackiej do ul. Ossowskiej

Miasto Kobyłka:

- ul.ElizyOrzeszkowejnaodcinkuodul.Nadarzyńskiejdoul.BohaterówOssowa

- ul.BohaterówOssowaod ul. Nadarzyńskiej do Ronda Cudu nad Wisłą

- ul. Bohaterów Ossowa od Ronda Cudu nad Wisłą do skrzyżowania z ul. Broniewskiego

- ul.OrszaghaodaleiJanaPawłaIIdoul.Załuskiego

- ul.GranicznaodaleiJanaPawłaIIdoul.Orszagha

- ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Radzymińskiej do ul. Leszka

- ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Leszka do ul. Bolesława Chrobrego

- ul.BolesławaChrobregooddrogis8doul.KazimierzaWielkiego

- ul.BolesławaChrobregoodgranicygminyRadzymindodrogiS8

- ul. Warszawska od Granicy Gminy Wołomin do ul. Ręczajskiej

- ul. Warszawska od ul. Ręczajskiej do projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. Orszagha

- ul. Warszawska od projektowanego tunelu na przedłużeniu ul. Orszagha do ul. Ossowskiej

- ul.Ossowskaodul.Warszawskiejdoul.Nadarzyn

- WzdłużtorówPKPodul.NapoleonadogranicygminyZielonka

Gmina Wołomin:

- ul. Szosa Jadowska od ul. Majdańskiej we wsi Duczki

- ul. Witosa w m. Czarna i Helenów, gmina Wołomin - droga wojewódzka nr. 635

- ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z gminą Kobyłka

Gmina Radzymin:

- ul.Wołomińska

- al.JanaPawłaII-odul.ArmiiKrajowejdoROKiS

- al.JanaPawłaII-odcinekodul.Żeromskiegowm.Słupnodoul.Pólko

- al.JanaPawłaII-odul.NorwidawRadzyminie  doul.Żeromskiegowm.Słupno

- al.JanaPawłaII-odul.Pólkodogranicyzm.Marki

Gmina Nieporęt:

- OdcinekwzdłużKanałuŻerańskiegodogranicyzm.stWarszawą

OKRES REALIZACJI:

22.12.2014-31.12.2021r

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

75389 661,95  zł, w tym udział Marek: 22 250 104,26 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

75 087 325,25zł, w tym udział Marek: 22 198 321,21 zł

Dotacja:

60 069 860,20 zł (80,0%), w tym udział Marek: 17 758 656,97 zł

Wkład własny:

15 319 801,75 zł (20,0%), w tym udział Marek: 4 439 664,24 zł

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Droga rwerowa nad rzeką Długą

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry