Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

Projekt "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt "Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

NAZWA:

Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

CEL:

Cel główny:

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół gimnazjalnych z terenu ZIT WOF biorących udział w proj. kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach gimnazjalnych objętych wsparciem w projekcie do 31 XII 2018 roku.

OPIS:

Projekt jest realizowany na obszarze ZIT WOF (10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka). Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 71 gimnazjów (z obszaru ZIT WOF), w tym do doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w wyżej wymienionych szkołach.

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie DEZ w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług wsparcie projektu obejmuje rozwiązania:

  • uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowej przez osoby realizujące zadania z zakresu DEZ w gimnazjach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu DEZ
  • tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)

Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w projektu w zakresie DEZ, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego . Wyżej wymienione działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania DEZ w szkołach objętych projektem, poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1/PIK2) oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych i osób realizujących w szkołach DEZ oraz zainicjowanie i rozwijanie współpracy gimnazjów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

OKRES REALIZACJI:

01.03.2017-31.12.2018

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

2 381 103,75 zł, w tym udział Marek: 44 769,20 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

2 381 103,75 zł, w tym udział Marek: 44 769,20 zł

Dotacja:

2 127 173,75 zł (89,34%), w tym udział Marek: 40 292,38 zł

Wkład własny:

253 930,00 zł (10,66%), w tym udział Marek: 4 476,82 zł

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zdjęcie ilustracyjne - przestawia pałacyk Briksów w Markach

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry