Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

O! Tworzymy twoją przyszłość

Cel główny projektu: Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wołomińskiego w terminie od 01.07.2019 do 31.07.2021.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost świadomości najbliższego otoczenia uczestniczek i uczestników projektu oraz społeczności lokalnej o możliwości zmiany trudnej sytuacji życiowej osób biorących udział w projekcie do 31.12.2020 r.
  2. Wypracowanie u 60 osób objętych projektem postawy aktywnej w odniesieniu do życia społecznego i zawodowego uczestniczek i uczestników projektu do 31.07.2021 r.
  3. Poprawa u 42 osób objętych projektem kompetencji społecznych oraz ukazanie alternatywnego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie do 31.07.2021 r.
  4. Przełamanie barier mentalnych, fizycznych i zdrowotnych 10 osób z niepełnosprawnościami, ograniczających podejmowanie przez nie aktywności społecznej i zawodowej, do 31.07.2021 r.
  5. Poprawa umiejętności i wzrost kwalifikacji zawodowych ukierunkowane na trwałe włączenie w rynek pracy do 31.07.2021 r.

Uczestnicy projektu korzystają z szerokiej propozycji form wsparcia, m.in. pracy socjalnej, asystentury rodziny; treningów: kompetencji rodzicielsko-wychowawczych, kompetencji życiowych, dorosłości. W projekcie przewidziano również indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia zawodowe umożlwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Praca z uczestniczkami i uczestnikami projektu odbywa się na podstawie ścieżek reintegracji opracowanych dla każdej osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie oraz kontaktów socjalnych.

Gmina Miasto Marki jest partnerem projektu, zaś realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Rolę lidera pełni Powiat Wołomiński, a jednostką realizująca ze strony partnera wiodącego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-31.07.2021

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 839.986,37 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 839.986,37 zł

Dotacja: 671.986,37 zł

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zdjęcie ilustracyjne: złączone ręce

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry