Zadania finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Rozbudowa ulicy Wczasowej w m. Marki.

Zadanie jest dofinansowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie jest dofinansowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji:

W ramach zadania wykonano następujące rodzaje robót:

a) wycinka kolidujących drzew i krzewów wzdłuż projektowanej ulicy;

b) rozbiórka ogrodzeń  kolidujących z inwestycją i budowę nowych;

c) rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni, chodników, zatoki postojowej oraz zjazdów kolidujących z przedmiotową inwestycją;

d) budowa kanalizacji deszczowej;

e) przebudowę sieci i przyłączy gazowych wraz z przeniesieniem szafek;

f) rozbiórka i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z przyłączami naziemnymi;

g) budowa sieci oświetlenia ulicznego;

h)  rozbiórka i budowę sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami naziemnymi;

i) budowa jezdni, zjazdów, chodników;

j) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;

k) rozbiórka i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - kolizje oraz budowa hydrantu na sieci wodociągowej.

Stan docelowy:

- jezdnia: przekrój 1 x 2, szerokość jezdni od 5 do 5,2 m, długość 99,6 mb, nawierzchnia asfaltowa;

- chodniki: usytuowany przy jezdni o szerokości od 2 do 7 m (strona lewa)  i od 2 do 2,9 m (strona prawa) z kostki betonowej;

- droga rowerowa: ruch rowerów po ogólnodostępnym pasie ruchu;

- skrzyżowanie ulic Weneckiej i Wczasowej zostało wyniesione o 10 cm i wykonane z czerwonej kostki betonowej, łuki poziome na skrzyżowaniu dostosowane zostaną do potrzeb autokarów dowożących dzieci do szkoły;

- odwodnienie: odwodnienie będzie realizowane do istniejącego kanału DN 300 zlokalizowanego w ulicy. odwodnienie jezdni do zaprojektowanych kanałów deszczowych o średnicy DN 300 i DN 250 oraz przyłączy deszczowych DN 150 podłączonych doi wpustów ulicznych z osadnikiem;

- oświetlenie: linia kablowa 04 kV, zasilanie z istniejącej szafy zasilania SON, słupy oświetleniowe z oprawami LED zainstalowanymi na wysięgnikach posadowione zostały na fundamentach prefabrykowanych.

 

Okres realizacji:

05.01.2022-21.11.2022

 

Sposób finansowania:

Wartość zadania:

879 915,47 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych:

879 915,47 zł    

Dofinansowanie:

408 178,07 zł                    

Wkład własny:

471 737,40 zł

Źródło dofinansowania:

Zadanie jest dofinansowane z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

zdjęcie główne
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry