Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki

Projekt "Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki" współfinansowany jest w kwocie 2 916 662,00 zł, przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Projekt "Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki" współfinansowany jest w kwocie 2 916 662,00 zł, przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

NAZWA:

Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki

CEL:

Cel główny:

Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej:

- Długość przebudowanego w ramach wydatków kwalifikowanych odcinka drogi:
1 088,00 mb
- Długość i szerokośćnawierzchni jezdni wykonanej w ramach wydatków kwalifikowanych oraz szerokość pasa ruchu dla najdłuższego odcinka:
Nawierzchnia bitumiczna o łącznej powierzchni 9 255,60 m2, w tym jezdni na odcinku o długości: 
985,80 mb i 6 m, o szerokości pasa ruchu 3 m;
102,20 mb i szerokości 5,5 m, o szerokości pasa ruchu 2,75 m.
- Długość i szerokość wykonanego w ramach wydatków kwalifikowanych chodnika:
na odcinku o długości 1 088,00 mb, o szerokości zmiennej 1,5 – 2,0 m,  w tym: 1 peron przystankowy (strona lewa);
na odcinkach o łącznej długości 997,50 mb, o szerokości od 2,0 m (strona prawa).
- Całkowita długość i szerokość ścieżki rowerowej wykonanych w ramach wydatków kwalifikowanych:
Dwukierunkowa odseparowana od jezdni ścieżka rowerowa na odcinku o długości:
- 977 m o szerokości 2,0 m (strona lewa);
- 114,00 m o szerokości 2,0 do 2,5 m (strona prawa).
- Liczba zjazdów:
55
- Liczba przebudowanych skrzyżowań:
12 skrzyżowań.

OPIS:

Projektowany ciąg ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej o dł. 1608 m (1 088 m po aneksie w ramach projektu) poprowadzony jest w większości po istniejącym śladzie ciągu komunikacyjnego. Z uwagi na lokalizację sieci i urządzeń podziemnych, ulice wymagać będą lokalnego przetrasowania w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogowego. Roboty związane z przebudową nawierzchni prowadzone będą łącznie ze skrzyżowaniem ul. Zygmuntowskiej z drogą serwisową przy DK nr 8 (al. Marsz. J. Piłsudskiego). Ul. Zagłoby to droga lokalna o zmiennej szerokości 5,0 - 5,5 m. o nawierzchni bitumicznej (destrukt) - do skrzyżowania z ul. Kamieniecką. Na pozostałym fragmencie do skrzyżowania z ul. Żeromskiego droga posiada nawierzchnię gruntową z licznymi nierównościami i ubytkami. Silniejsze opady powodują lokalne podtopienia i czynią ulicę niemal nieprzejezdną. Ul. Zygmuntowska posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym o szerokości zmiennej 4,0-5,0 m i docelowo ma pełnić funkcję drogi lokalnej jako powiązanie ul. Zagłoby z drogą serwisową DK 8. Ul. Zagłoby i Zygmuntowska nie posiadają odwodnienia, chodników, ani utwardzonych poboczy, a ruch pieszy i rowerowy odbywa się po jezdni. Oświetlenie w ul. Zagłoby nie spełnia obecnych wymogów, a na ul. Zygmuntowskiej wybudowano nowe słupy oświetleniowe, które z uwagi na poszerzenie i przetrasowanie jezdni wymagać będą przestawienia. Przewiduje się budowę chodnika o szerokości 2,0 m po zachodniej stronie ulicy Zagłoby oraz chodnika o szerokości 1,5 m i drogi rowerowej o szerokości 2,0 m oddzielonych od jezdni pasem zieleni. W ulicy Zygmuntowskiej drogę rowerową o szerokości 2,5 m poprowadzono przy zachodniej krawędzi jezdni, natomiast przy wschodniej chodnik o szerokości 2,0 m.

Inwestycja wpłynie na istotną poprawę dostępności komunikacyjnej do:

  1. Lokalnych ośrodków gospodarczych
  2. Instytucji publicznych
  3. Instytucji realizujących zadania państwa kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli
  4. Transportu zbiorowego

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Powiatem Wołomińskim (Uchwała Nr XXIV -245/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego, Umowa Partnerska 032.426.2016 dnia 14 września 2016 r.).

OKRES REALIZACJI:

01.04.2017 - 13.12.2017

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

6 380 593,89 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

5 833 324,47 zł

Dotacja:

2 916 662,00 zł (Wojewoda Mazowiecki)

2 000 000,00 zł (Starosta Wołomiński)

Wkład własny:

916 662,47 zł

Źródło dotacji:

Projekt "Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki" współfinansowany jest w kwocie 2 916 662,00 zł, przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

zdjęcie ulicy Zygmuntowskiej

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry