Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych

Projekt "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

NAZWA:

RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych

CEL:

Cel główny:

Zwiększenie dostępu dla osób i rodzin (mieszkańców Marek) oraz ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do usług społecznych, które przyczynią się do ograniczania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost zdolności rodzin przeżywających trudności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i poprawa ich funkcjonowania w sferze socjalno-bytowej,
  2. Zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego,
  3. Podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, które umożliwią wychowywanie dzieci w rodzinie naturalnej lub powrót do rodziny naturalnej,
  4. Zwiększenie dostępności usług mieszkania chronionego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,
  5. Podniesienie kompetencji służb i instytucji podejmujących pracę z rodziną.

OPIS:

Beneficjantem jest Gmina Miasto Marki, zaś realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Projekt RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych jest propozycją szerokiego wsparcia dla rodzin z terenu miasta Marki borykających się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiona zostanie mieszkańcom oferta dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (prawnika, doradcy osób niepełnosprawnych, psychologa dziecięcego, psychoterapeuty), dostęp do systemowej terapii rodzin, terapii par i małżeństw. Rodziny wyrażające chęć współpracy otrzymają możliwość skorzystania z usługi asystenta rodziny i rodziny wspierającej. Dodatkowo zapewniony zostanie dostęp do usług mieszkalnictwa wspomaganego tj. mieszkania chronionego dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Tam zostaną objęci stałą opieką pracownika socjalnego. Dla rodzin, którym z różnych powodów odebrano dzieci przygotowano możliwość uczestnictwa w programie Odzyskać Dziecko, który ma na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych.

OKRES REALIZACJI:

01.06.2017-31.05.2019

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

964 862,50zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

964 862,50zł.

Dotacja:

896 282,50 (92,89%)

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zdjęcie ilustracyjne: Kamienice przy Piłsudskiego

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry