facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt "RODZINA RELACJA REINTEGRACJA" finansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych

NAZWA:

RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych

CEL:

Cel główny:

Zwiększenie dostępu dla osób i rodzin (mieszkańców Marek) oraz ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do usług społecznych, które przyczynią się do ograniczania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost zdolności rodzin przeżywających trudności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i poprawa ich funkcjonowania w sferze socjalno-bytowej,
  2. Zwiększenie dostępu do infrastruktury i usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego,
  3. Podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, które umożliwią wychowywanie dzieci w rodzinie naturalnej lub powrót do rodziny naturalnej,
  4. Zwiększenie dostępności usług mieszkania chronionego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ,
  5. Podniesienie kompetencji służb i instytucji podejmujących pracę z rodziną.

OPIS:

Beneficjantem jest Gmina Miasto Marki, zaś realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Projekt RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych jest propozycją szerokiego wsparcia dla rodzin z terenu miasta Marki borykających się z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przedstawiona zostanie mieszkańcom oferta dostępu do konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (prawnika, doradcy osób niepełnosprawnych, psychologa dziecięcego, psychoterapeuty), dostęp do systemowej terapii rodzin, terapii par i małżeństw. Rodziny wyrażające chęć współpracy otrzymają możliwość skorzystania z usługi asystenta rodziny i rodziny wspierającej. Dodatkowo zapewniony zostanie dostęp do usług mieszkalnictwa wspomaganego tj. mieszkania chronionego dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie. Tam zostaną objęci stałą opieką pracownika socjalnego. Dla rodzin, którym z różnych powodów odebrano dzieci przygotowano możliwość uczestnictwa w programie Odzyskać Dziecko, który ma na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych.

OKRES REALIZACJI:

01.06.2017-31.05.2019

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

964 862,50zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

964 862,50zł.

Dotacja:

896 282,50 (92,89%)

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa