Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Q zmianie. Klient w centrum uwagi

Projekt "Q zmianie. Klient w centrum uwagi" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt "Q zmianie. Klient w centrum uwagi" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

NAZWA:

Q zmianie. Klient w centrum uwagi

CEL:

Cel główny:

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych, co przełoży się na wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez OPS w Markach oraz poprawę jakości obsługi osób w zakresie umożliwiającym im przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej.

OPIS:

Beneficjantem jest Gmina Miasto Marki, zaś realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Projekt "Q Zmianie. Klient w centrum uwagi" zakłada wsparcie działań mających na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Markach polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Cel będzie realizowany poprzez zmianę sposobu i organizacji pracy zatrudnionych osób przy jednoczesnym położeniu nacisku na zadania stanowiące istotę pomocy społecznej. tj. wykonywanie pracy socjalnej oraz zlecaniu innych usług, bez pomniejszania roli zasiłków jako podstawowego wsparcia dochodowego dla osób najuboższych. Działania obejmują wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych zwłaszcza tych z I stopniem specjalizacji. Grupą docelową objętą wsparciem będzie OPS w Markach. Powołany zostanie:

  1. Zespół ds. Pracy Socjalnej. (3 pracowników socjalnych w tym 1 z I stopniem specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny) świadczących pracę socjalną problemowo wg zdiagnozowanych potrzeb,
  2. Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją (4 pracowników socjalnych w tym 3 z I stopniem specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny),
  3. Zespół ds. usług (1 pracownik socjalny w tym z I stopniem specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz 2 asystentów rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej),
  4. STANOWISKO ds. pierwszego kontaktu

OPS Marki będzie pełnił w projekcie rolę organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup docelowych wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Głównym rezultatem, który zostanie osiągnięty będzie oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

OKRES REALIZACJI:

01.03.2017-28.02.2019

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

359 822,50zł.

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

359 822,50zł.

Dotacja:

359 822,50zł. (100,0%)

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach: Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

zdjęcie ilustracyjne: mieszkania komunalne

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry