Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I

Projekt "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

NAZWA:

Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I

CEL:

Cel główny:

Poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy i całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) oraz rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Cele szczegółowe:

Z celem głównym projektu powiązane są następujące cele szczegółowe:

 1. szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego
 2. obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz zatłoczenia pochodzących z transportu indywidualnego zmotoryzowanego
 3. zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych
 4. lepsza integracja gałęzi transportu
 5. poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez dodatkowe efekty prozdrowotne jazdy na rowerze
 6. poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 7. stworzenie zintegrowanego, zrównoważonego systemu mobilności miejskiej
 8. promocja zrównoważonej mobilności i zdrowego trybu życia

OPIS:

Projekt partnerski obejmuje budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o charakterze komunikacyjnym o długości 73,5 km. Wpłynie pozytywnie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu. W projekcie zostanie wybudowanych/ zmodernizowanych 19 tras rowerowych,
w tym Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie Miasta Stołecznego Warszawy (Lider) z Miastem Ząbki i Gminą Miastem Marki (Partnerzy). W ramach projektu wybudowano/zmodernizowano 6 tras rowerowych, pozostałe 13 zaplanowano do realizacji. Projekt zakłada wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego i zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych. Zbudowane ścieżki będą umożliwiały potraktowanie roweru jako pełnoprawnej alternatywy dla samochodu osobowego i transportu indywidualnego, będą miały charakter infrastruktury miejskiej, łączącej miejsca zamieszkania i pracy. Do realizacji zaplanowano lokalizacje, które będą przebiegać przez istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz będą zbudowane wzdłuż ważnych arterii miasta, służących do ruchu samochodowego, co umożliwi lepszą integrację gałęzi transportu. W związku z tym drogi rowerowe powstałe w ramach projektu będą pełnić funkcję korytarzy transportowych. Projekt realizuje rekomendacje wskazane w dokumencie: Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023. Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, polegającego projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób by były użyteczne dla wszystkich, co będzie się wiązało również z dodatkowymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Powstała infrastruktura będzie dostępna grupie docelowej: mieszkańcom Warszawy, Marek, Ząbek, oraz całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, turystom oraz korzystającym z systemu Veturilo.

W związku z powyższym w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. ul. Ostrobramska, na odcinku pomiędzy ul. Poligonową a ul. Fieldorfa
 2. ul. Belwederska, odcinek od ul. Spacerowej do ul. Dolnej;
 3. ul. Rzymowskiego, odcinek od ul. Puławskiej do ul. Cybernetyki
 4. Al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramska, na odcinku od ul. Bajońskiej do ul. Grenadierów/Poligonowej
 5. ul. Żwirki i Wigury (I etap), odcinek od ul. Wawelskiej do ul. Racławickiej
 6. ul. Słomińskiego, na odcinku pomiędzy ul. Międzyparkową a ul. Inflancką
 7. ul. Okopowa - Towarowa, na odcinku pomiędzy rondem Radosława a placem Zawiszy
 8. ul. Puławska, odcinek od ul. Domaniewskiej do granicy miasta
 9. Al. Prymasa Tysiąclecia, odcinek od Al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich
 10. ul. Radzymińska, na odcinku pomiędzy ul. Karkonoszy a węzłem S8 Marki
 11. przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego (odcinek ul. Czerniakowska - Wał Miedzeszyński).
 12. ul. Żwirki i Wigury (etap II), odcinek pomiędzy ul. Racławicką a 17 Stycznia
 13. Al. Jerozolimskie, odcinek od ul. Grzymały - Sokołowskiego do pl. Zawiszy
 14. Pole Mokotowskie; 15.
 15. ul. Mińska, ul. Stanisławowska - ul. Dwernickiego - ul. Szaserów - odcinek pomiędzy ul. Grochowską a ul. Chłopickiego
 16. ul. Marsa, na odcinku pomiędzy ul. Żołnierską a ul. Cyrulików
 17. ul. Jagiellońska, odcinek od Ronda Starzyńskiego do Trasy Toruńskiej
 18. ul. Czerniakowska - ul. Powsińska - ul. Wiertnicza - ul. Przyczółkowa, odcinek od Al. Witosa do ul. Europejskiej
 19. ul. Kasprzaka - ul. Wolska - ul. Połczyńska, na odcinku od Al. Prymasa do granicy miasta.
 20. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewny

Wyżej wymienione cele Projektu będą osiągnięte poprzez budowę/ przebudowę infrastruktury rowerowej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do ruchu rowerzystów.
Zasięg oddziaływania projektu będzie znacznie przekraczał obszar jego bezpośredniej realizacji (Warszawa, Marki, Ząbki).

OKRES REALIZACJI:

01.01.2014-30.11.2020

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

185 452 233, 04 zł, w tym udział Marek: 1 726 666,72 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

89 490 142,68 zł, w tym udział Marek: 1 287 227,39 zł

Dotacja:

71 592 114,14 zł (79,99%), w tym udział Marek: 1 029 781,91 zł

Wkład własny:

17 898 028,54 zł (20,01%), w tym udział Marek: 257 445,48 zł

 

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zdjęcie: chodnik wzdłuż Piłsudskiego na wysokości M1

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry