Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF

Projekt "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych n a terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych n a terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

NAZWA:

Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF''

CEL:

Cel główny:

Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego jakim jest system transportu rowerowego na terenie gmin Marki, Kobyłka, Ząbki i Zielonka.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa jakości środowiska naturalnego w tym niższa emisja zanieczyszczeń powietrza oraz poprawa klimatu akustycznego poprzez zmniejszenie natężenia hałasu.
 2. Zmniejszenie liczby samochodów osobowych w systemie transportowym, poprawa wydolności układu drogowego.
 3. Wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu.
 4. Poprawa bezpieczeństwa na drogach.
 5. Zapewnienie sprawności przemieszczania się - możliwość realnego oszacowania czasu podróży, 6. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.
 6. Zmniejszenie zatorów drogowych i zatłoczenia na drogach.

Nadrzędnym celem wszystkich projektów wchodzących w zakres priorytetu inwestycyjnego dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu niezmotoryzowanego indywidualnego. Projekt wpisuje się w kwestie niskoemisyjności zidentyfikowane we właściwych dokumentach strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki niskoemisyjnej, czy w innych strategiach, np. Strategia ZIT WOF. Modernizacja czy rozbudowa systemu ścieżek rowerowych nie jest celem samym w sobie, ale jest widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej, w celu ograniczenia emisji związanych z transportem, w tym CO2, łagodzenia negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców miast oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego

OPIS:

Projekt pn. "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka
w ramach ZIT WOF realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu podpisaną w dniu 30.12.2016 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem realizowanego projektu, jest budową bądź przebudowa sieci dróg rowerowych o łącznej długości 23,769 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingi dla rowerów, stojaki, punkty samoobsługi serwisowej. Na tą inwestycję, Gmina Miasto Marki (Lider Projektu) działając wspólnie z Partnerami: miastami Kobyłką, Ząbkami i Zielonką pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kwotę ponad 23,5 mln zł.

Nowa sieć ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo-pieszych połączona zostanie z istniejącymi drogami rowerowymi w Markach i co istotniejsze, włączona zostanie do sieci ścieżek pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami.

Oczekiwanym efektem projektu jest zmniejszenie liczby osób korzystających podczas przemieszczania się z pojazdów mechanicznych bądź transportu zbiorowego na rzecz przyjaznego dla środowiska roweru, wpływając tym samym na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Celem pośrednim jest także wybór roweru jako środka komunikacji, przy dojeździe do przystanków komunikacji zbiorowej bądź stacji kolejowych- stąd także zaplanowano połączenie przebiegu ścieżek z usytuowaniem 4 przystanków transportu publicznego oraz z 3 zintegrowanymi węzłami przesiadkowymi. Przy projektowaniu ścieżek rowerowych zwrócona zostanie uwaga na zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom, poprzez przeniesienie ruchu rowerowego z ulic na wyodrębnione ścieżki rowerowe, zaprojektowanie bezpiecznych przejazdów przez skrzyżowania i inne udogodnienia.

Planowana jest budowa bądź przebudowa następujących odcinków ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

Gmina Miasto Marki:

 • Budowa drogi rowerowej przy ul. Sportowej
 • Budowa drogi rowerowej przy ul. Sowińskiego
 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż uli Główna, Wesoła, Przyleśna
 • Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S8 "Zielonka 2
 • Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowa - ul. Kościuszki
 • Budowa drogi rowerowej ul. Zagłoby-ul. Zygmuntowska
 • Budowa drogi rowerowej w wale wzdłuż rzeki Długiej
 • Budowa drogi rowerowej przy ul. Szkolnej

Miasto Kobyłka:

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kościelnej i Radzymińskiej w Kobyłce
 • Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce
 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona w Kobyłce
 • Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Poniatowskiego w Kobyłce
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce

Miasto Ząbki:

 • Budowa ciągu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Gajowa w Ząbkach
 • Budowa ścieżki rowerowej oraz ciągu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego w Parku miejskim im. M. Szuberta w Ząbkach
 • Budowa ciągu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Skrajnej w Ząbkach
 • Budowa ciągu rowerowego z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Sobieskiego w Ząbkach

Miasto Zielonka:

 • Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kujawskiej do granicy miasta Zielonka oraz chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ul. Pustelnickiej
 • Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej - od ul. Piłsudskiego do ul. Lipowej w Zielonce wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: parking rowerowy i punkt samoobsługi
 • Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej od ul. Lipowa do mostku w Zielonce wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: parking rowerowy serwisowej
 • Budowa ścieżki rowerowej na wałach rzeki Długiej od ul. Słowackiego do ul. Turowskiej w Zielonce
 • Budowa ścieżki rowerowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Wyszyńskiego do ul. 1 Maja w Zielonce wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: parking rowerowy i punkt samoobsługi serwisowej

OKRES REALIZACJI:

06.05.2015-30.06.2018r

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

33 177 046, 58 zł, w tym udział Marek: 14 672 243,75 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

29 477 250,20 zł, w tym udział Marek: 14 671 013,75 zł

Dotacja:

23 581 800,16 zł (80,0%), w tym udział Marek: 11 736 811,00 zł

Wkład własny:

5 895 450,04 zł (20,0%), w tym udział Marek: 2 934 202,75 zł

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

zdjęcie ilustracyjne: wizualizacja

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry